6-8-րդ դասարանների հրաձգության ծրագիր

Վեցերորդ դասարան
1․Ծանոթանալ հրաձգութըան պարապելու տարիքային առանզնահատկությունների հետ ։
2․Դաստիրակել բարոյակամային ընդունակությունները։
3․ՈՒսուցանել հրազգության անհրաժեշտ տեխնիկակա։
ՈՒսումնական պլանով նախատեսված շադաթական 3 ժամը 40 րոպեով իրականացվում է շաբաթական 2 անգամ 60 րոպե տևողութըամբ ։Ծրագրով նախատեսված բովանդակության բաշխումը ըստ ժամաքանակի Գիտելիքների հիմունքներ 6 ժամ,ընդհանուր ֆիզիկական պատրաստություն 20ժամ,հատուկ ֆիզիկական
պատրաստություն 10ժամ,տեխնիկական պատրաստություն 34ժամ, տակտիկական պատրաստություն 10 ժամ, խաղային պատրաստություն 20 ժամ,նորմերի հանձնում 6 ժամ,
բժշկամանկավարժական զննում 2ժամ
Ուսումնական գործունեության տեսակները Ուսումնական նյութի բացատրում,ցուցադրում,դիտում,
վարժությունների կատարում, խաղային, մրցակցային, շրջանաձև մարզման մեթոդների կիրառում
Կապը այլ առարկաների հետ Կենսաբանություն,առողջագիտություն,
Ուսումնական ճամփորդություններ ՀՀ
գնդակաըին հրազգության թիմի հետ,
Ստուգման և գնահատման կարգը
1. Տեխնիկաըի ստուգում
2․ Դիրքի ստուգում
3․ Կրակոցների ստուգում

Յոթերորդ դասաևան

Լուծվող խնդիրները
1. Տեղեկություն տալ տեխնիկական և տակտիկական գործողությունների մասին:
2. Մշակել տեխնիկական գիտելիքները և դիմացկանություն/:
3. Ուսուցանել անհրաժեշտ գիտելիքներ մրցման կանոնների մասին;
4. Մշակել տեխնիկական պատրաստվածություն
Ուսումնական պլանով նախատեսված շաբաթական 3ժամը 40րոպեով իրականացվում է
շաբաթական 2 անգամ 60 րոպե տևողությամբ
Ծրագրով նախատեսված բովանդակության բաշխումը ըստ ժամաքանակի Գիտելիքների
հիմունքներ 6ժամ,ընդհանուր ֆիզիկական պատրաստություն 18ժամ,
հատուկ ֆիզիկական պատրաստություն 18ժամ,տեխնիկական պատրաստություն 22ժամ,
տե;նիկական պատրաստություն 14 ժամ, խաղային պատրաստություն 22 ժամ,նորմերի
հանձնում 6ժամ,բժշկամանկավարժական զննում 2ժամ
Ուսումնական գործունեության տեսակները Ուսումնական նյութի բացատրում, ցուցադրում օգտվելով համացանցից, հանդբոլի Հայաստանի հավաքականի և արտասահմանյան սպորտսմեների մասնակցութըամբ դիտում,
վարժությունների կատարում,,մրցակցային, մարզման մեթոդների
կիրառում
,օգտագործելով նաև համացանցից վերցրած մեթոդները,հարմարացնելով տեղի պայմաններին: Կապը այլ առարկաների հետ Կենսաբանություն,առողջագիտություն, ՆԶՊ
Ստուգման և գնահատման կարգը
1.. Տեխնիկայի ստուգում
2․ Դիրքի ստուգում
3․ Կրակոցների ստուգում

ՈՒթերորդ դասարան

Ութերորդ դասարան
Լուծվող խնդիրները
1. Տեղեկացնել հայ մարզիկների սպորտային հաջողությունների վերաբերյալ գնդակաըին հրազգութըան
մարզաձևում
2. Ձևավորել դիրքաըին և կրակաըին տակտիկական առաջադրանքների կատարման կարոզություն։

3. Ուսուցանել և կատարելագործել անհրաժեշտ տեխնիկական տարրերը
4. Մշակել տակտիկական պատրաստվածություն
Ուսումնական պլանով նախատեսված շաբաթական 3ժամը 40րոպեով իրականացվում է շաբաթական 2 անգամ 60 րոպե տևողությամբ
Ծրագրով նախատեսված բովանդակության բաշխումը ըստ ժամաքանակի Գիտելիքների
հիմունքներ 6ժամ,ընդհանուր ֆիզիկական պատրաստություն 14ժամ,հատուկ ֆիզիկական
պատրաստություն 18ժամ,տեխնիկական պատրաստություն 22ժամ, տակտիկակն պատրաստություն
16ժամ,խաղային պատրաստություն 24ժամ,նորմերի հանձնում 6ժամ,բժշկամանկավարժական
զննում 2ժամ
Ուսումնական գործունեության տեսակները ուսումնական նյութի բացատրում,ցուցադրում օգտագործելով համացանցում տեղ գտած տեխնիկա-տակտիկական հնարքները,
տարբեր տեսանյութերի դիտում Եվրոպայի և Աշխարհի գնդակային հրազգության խաղերից,վարժությունների կատարում, մարզման մեթոդների կիրառում
Կապը այլ առարկաների հետ Կենսաբանություն,առողջագիտություն, ֆիզիկա,ՆԶՊ
/>Ստուգման և գնահատման կարգը
1. Տեխնիկաըի ստւգում
2․Դիրքի ստուգում
3․Կրակոցի ստուգում։

Անհատական աշխատաժամանակ

Մայիսի 25-ից հունիսի 5-ը

  • Աշխատանք ֆիզիկական միջավայրում, կարող են միանալ դասավանդողներ, սովորողներ, ընտանիքները, ջրում և բարեկարգում ենք կանաչ տարածքները, մարզադաշտերը, «Վահան Ասատրյան» պուրակը
  • Հետևում եմ  իմ էլեկտրոնային փոստին, ֆեսբուքին, պատասխանում եմ  սովորողների և գործընկերների նամակներին
  • Նայել, ստուգել սովորողների ուղարկած աշխատաքները, նրանց բլոգները  ուղղումներ անել
  • Տվյալները ներբեռնել էլեկտրոնային մատյան, երրորդ շրջանի գնահատում, ամփոփում
  • Կարդալ Դպիրում լույս տեսած հոդվածները, ճանաչել մեր նոր գործընկերներին
  • Աշխատանք սեփական բլոգում, զբաղվել ինքնակրթությամբ, հոդված գրել
  • Կորոնավիրուսի հետ կապված, հետևել ընդհանուր վիճակին հանրապետությունում
  • Երեկոյամ ժամերին մարզվել, հեծանիվ քշել

9-12-րդ դասարանների հրաձգության ծրագիր

Իններորդ դասարան
Լուծվող խնդիրները
1. Դաստիարակել համարձակության, նախաձեռնության դրսևորման կարողությունները սպորտային գործողություններում պարապմունքի և մրցման ժամնակ։
2. Ուսուցանել և կատարելագործել անհրաժեշտ տեխնիկական տարրերը
3. Մշակել տեխնիկական պատրաստվածություն
Ուսումնական պլանով նախատեսված շաբաթական 3ժամը 40րոպեով իրականացվում է շաբաթական 2 անգամ 60 րոպե տևողությամբ
Ծրագրով նախատեսված բովանդակության բաշխումը ըստ ժամաքանակի Գիտելիքների
հիմունքներ 6ժամ,ընդհանուր ֆիզիկական պատրաստություն 10ժամ,հատուկ ֆիզիկական
պատրաստություն 16ժամ,տեխնիկական պատրաստություն 18 ժամ,տակտիկական
պատրաստություն 22 ժամ,խաղային պատրաստություն 22ժամ,նորմերի հանձնում 6ժամ,
բժշկամանկավարժական զննում 2ժամ
Ուսումնական գործունեության տեսակները Ուսումնական նյութի բացատրում,ցուցադրում, օգտվելով համացանցի նյութերից,առաջադրանք տալ ինքնուրույն գտնել գնդակաըին հրազգության աշխարհի խաղերը, հղում տալ ընկերներին,
դիտում, մարզման մեթոդների կիրառում
Կապը այլ առարկաների հետ Կենսաբանություն,առողջագիտություն,ՆԶՊ Ստուգման և գնահատման կարգը
1․Տեխնիկաի ստուգում։
2․Դիրքի ստուգում
3 ․Կրակոցի ստուգում

Տասներորդ դասարան
Լուծվող խնդիրները
1. Տեղեկություն տալ գնդակաըին հրազգության հիմնական կանոնների մասին:
2. Մշակել տեխնիկական կարողությունների համադրումը
գործողությունների հետ:
3. Կատարելագործել ուսուցանված տեխնիկական տարրերը
Ուսումնական պլանով նախատեսված շաբաթական 3ժամը 40րոպեով իրականացվում է
շաբաթական 2 անգամ 60 րոպե տևողությամբ
Ծրագրով նախատեսված բովանդակության բաշխումը ըստ ժամաքանակի Գիտելիքների
հիմունքներ 6ժամ,ընդհանուր ֆիզիկական պատրաստություն 10ժամ,հատուկ ֆիզիկական
պատրաստություն 16ժամ,տեխնիկական պատրաստություն 18ժամ,տակտիկական
պատրաստություն 22 ժամ, խաղային պատրաստություն 28ժամ,նորմերի հանձնում
6ժամ,բժշկամանկավարժական զննում 2ժամ
Ուսումնական գործունեության տեսակները Ուսումնական նյութի բացատրում,ցուցադրում օգտվելով համացանցը, հանդբոլի Հայաստանի հավաքականի և արտասահմանյան հրազգության մարզիկների մասնակցությամբ դիտում,մարզման նախապատրաստական և հիմնական մասերի մասին նյութերի հավքում, հրազգության տեխնիկայի կատարում, մարզման մեթոդի կատարում։
Կապը այլ առարկաների հետ կենսաբանություն,առողջագիտություն,Ստուգման և գնահատման կարգը
1. Տեխնիկաի ստուգում
2․Դիրքի ստուգում
3․Կրակոցի ստուգում

Տասնմեկ, տասերկուերորդ դասարան

Լուծվող խնդիրները
1. Տեղեկություններ հաղորդել գնդակային հրազգության ստուգողական պահանջների մասին:
2. Տեղեկություններ հաղորդել գնդակային հրազգության կանոնների փոփոխությունների վերաբերյալ։
3. Կատարելագործել տեխնիկական կարողությունները
Ուսումնական պլանով նախատեսված շաբաթական 3ժամը 40րոպեով իրականացվում է շաբաթական
2 անգամ 60 րոպե տևողությամբ
Ծրագրով նախատեսված բովանդակության բաշխումը ըստ ժամաքանակի Գիտելիքների
հիմունքներ 6ժամ,ընդհանուր ֆիզիկական պատրաստություն 10ժամ,հատուկ ֆիզիկական
պատրաստություն 16ժամ,տեխնիկական պատրաստություն 18ժամ, տակտիկական
պատրաստություն 22 ժամ, խաղային պատրաստություն 28ժամ,նորմերի հանձնում
6ժամ,բժշկամանկավարժական զննում 2ժամ
Ուսումնական գործունեության տեսակները Ուսումնական նյութի բացատրում,ցուցադրում օգտվելով համացանցից վերցրած մեթոդական ցուցումներ, գնդակային հրազգության Հայաստանի հավաքականի և արտասահմանյան թիմերի մրցույթների դիտում,մարզման նախապատրաստական և հիմնական մասերի մասին նյութերի հավքում, հրազգության տեխնիկայի կատարում, մարզման մեթոդի կիրառում։
Կապը այլ առարկաների հետ Կենսաբանություն,առողջագիտություն, ՆԶՊ
Ստուգման և գնահատման կարգը — քննական նորմատիվներ
1․Տեխնիկայի ստուգում
2․Դիւքի ստուգում
3․Կրակոցի ստուգում

Քոլեջի 2020-2021 ծրագիր

Ուսուցանել և կատարելագործել անհրաժեշտ տեխնիկական տարրերը
Մշակել տակտիկական պատրաստվածություն
Ուսումնական պլանով նախատեսված իրականացվում է շաբաթական 3 անգամ 45 րոպե տևողությամբ։
Ծրագրով նախատեսված բովանդակության բաշխումը ըստ ժամաքանակի` 

Գիտելիքների հիմունքներ, ընդհանուր ֆիզիկական պատրաստություն, հատուկ ֆիզիկական պատրաստություն, տեխնիկական պատրաստություն , տակտիկական պատրաստություն, խաղային պատրաստություն, նորմերի հանձնում։
Ուսումնական գործունեության տեսակները ուսումնական նյութի բացատրում, ցուցադրում օգտագործելով համացանցում տեղ գտած տեխնիկա-տակտիկական հնարքները, տարբեր տեսանյութերի դիտում։ Եվրոպայի և Աշխարհի գնդակային հրաձգության մրցաշարերից օգտվել և կիրառել, վարժությունների կատարում, մարզման մեթոդների կիրառում
Ստուգման և գնահատման կարգը

1, Հրացանը երկու ձեռքրվ  բռնել                                                                                                          2. Տեխնիկայի ստւգում
3․Դիրքի ստուգում
3․Կրակոցի ստուգում։